Adatvédelmi szabályzat

Az Ön személyes adatainak védelmét az ELKO4 Bt. kiemelt fontosságúnak tekinti.

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: ELKO4 Bt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:     20-06-036170

Adatkezelő székhelye:                    Zalaegerszeg Botfa u. 8. 8900

Adatkezelő képviselője:                 Mrakovics Tamás

Telefon:                                            +36 20 914-9336

E-mail:                                              elko4@t70.hu

 

  Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

A Társaság a  személyes adatok kezelését az alábbi szabályok alapján végzi:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről … (általános adatvédelmi rendelet)
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

 

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja az www.elko4.t70.hu oldal látogatói részére a kapcsolatfelvétel biztosítása, vásárlók regisztrálása, a regisztrált felhasználók részére áru megrendelésének lehetővé tétele. A Felhasználók űrlap segítségével felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel, üzenetet küldhetnek, önkéntesen regisztrálhatnak.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Felhasználók az általuk kezdeményezett kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

 

 Általános rendelkezések

 

Adatkezeléssel érintettek köre: a www.elko4.t70.hu oldalon az Adatkezelővel önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó felhasználók, regisztrált felhasználók.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

Ha az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása alapján – tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkavállalónál kezdeményezni.

 

A kezelt személyes adatok köre

A kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során kezelt személyes adatok:

Név

E-mail cím

Telefonszám

 

Regisztráció esetén:

Felhasználó név

Telefonszám

Jelszó

E-mail cím

Születési név

Bankszámlaszám

Számlázási adatok (név, irányítószám, település, cím)

Szállítási adatok (irányítószám, település, cím)

Céges ügyfél kapcsolattartó esetén munkahely

 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a tájékoztatás, ajánlat küldés teljesítéséhez szükséges ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Adatkezelő, továbbá az adatkezelő erre kijelölt munkatársai jogosultak.

 

Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről

Az Adatkezelő munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

 

Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.